Статьи Аудио Видео Фото Блоги Магазин
English עברית Deutsch
«Самое трудное испытание — славой»Раби Нахман из Бреслава

Трактат Мидот глава 3

 

ג,א המזבח היה שלושים ושתיים, על שלושים ושתיים. עלה אמה וכנס אמה, זה היסוד; נמצא שלושים על שלושים. עלה חמש וכנס אמה, זה הסובב; נמצא עשרים ושמונה על עשרים ושמונה. מקום הקרנות אמה מזה, ואמה מזה; נמצא עשרים ושש על עשרים ושש. מקום הילוך רגלי הכוהנים, אמה מזה ואמה מזה; נמצא עשרים וארבע על עשרים וארבע, מקום המערכה. אמר רבי יוסי, מתחילה, לא היה אלא עשרים ושמונה על עשרים ושמונה, וכונס ועולה כמידה הזאת--עד שנמצא מקום המערכה, עשרים על עשרים; וכשעלו בני הגולה, הוסיפו עליו ארבע אמות מן הצפון וארבע אמות מן המערב, כמין גמא, שנאמר «והאריאל, שתים עשרה אורך, בשתים עשרה, רוחב: רבוע» (יחזקאל מג,טז). יכול שאינו אלא שתים עשרה, על שתים עשרה--כשהוא אומר «אל ארבעת רבעיו» (שם), מלמד שמן האמצע הוא מודד שתים עשרה אמה לכל רוח. וחוט של סקרה חוגרו באמצע, להבדיל בין דמים העליונים לדמים התחתונים.

alt

alt

Жертвенник имел тридцать два локтя на тридцать два. Поднявшись на локоть, он входил на локоть — это гесод (основание); следовательно, тридцать на тридцать. Поднявшись на пять локтей, он входил на ло­коть—это совев1; сле­довательно, двадцать во­семь на двадцать восемь; место рогов, локоть с одной стороны и локоть с другой стороны; следова­тельно, двадцать шесть на двадцать шесть. Место хождения для священников — локоть с одной стороны и локоть с другой стороны; следова­тельно, площадь для по­ленницы — двадцать че­тыре на двадцать четыре. [Сказал p. Йoce: прежде основание имело двадцать восемь на двадцать восемь; жертвен­ник входил и подымался в указанных размерах, так что площадь для поленницы оказывалась в двадцать на двадцать; а когда пришли сыны изгнания, они прибавили четыре локтя с юга и четыре локтя с запада на подобие гаммы (Г), как сказано (Иезек. 43, 16): «Ариэль (син. пер.: жертвенник) имеет двенадцать локтей длины и двенадцать ширины; он четвероугольный…» может быть, это значит только двенадцать на двенадцать? Но слова «на все свои четыре стороны» показывают, что отмеряется из середины двенадцать локтей на каждую сторону]. Черта из сикры опоясывала его по сере­дине, дабы отделить крови верхние от кровей нижних. Иесод шел по всей северной и всей западной стороне и занимал на юге один локоть и на востоке один локоть

ג,ב היסוד היה מהלך על פני כל הצפון, ועל פני כל המערב; ואוכל בדרום אמה אחת, ובמזרח אמה אחת. [ב] ובקרן מערבית דרומית, היו שם שני נקבין כמין שני חוטמין דקין--שהדמים ניתנין על יסוד מערבי, ועל יסוד דרומי, ויורדין בהן ומתערבין באמה, ויוצאין לנחל קדרון.

У юго-западного рога было два отверстия наподобие двух тонких ноздрей; по ним сходила кровь, выливаемая на западный и на южный иесод2, смеши­вались в канаве и выходили в реку Кедрон.

ג,ג ולמטה ברצפה באותה הקרן, מקום היה שם אמה על אמה, וטבלה של שיש; וטבעת הייתה קבועה בה, שבו יורדין לשית ומנקין אותו. וכבש היה לדרומו של מזבח--שלושים ושתיים, על רוחב שש עשרה; ורבובה הייתה במערבו, ששם היו נותנין פסולי חטאת העוף.

Внизу на полу у этого рога было место в локоть на
локоть, и мраморная доска с кольцом: отсюда сходили в
шит и чистили его.

Кевеш был к югу от жертвенника в тридцать два локтя при ширине в шестнадцать3. Ревуха (вар.: ревуа) была к западу от него: туда сносили ставшие негодными хаттаот из птиц.

ג,ד אחד אבני הכבש, ואחד אבני המזבח--מבקעת בית כרם. וחופרין למטה מן הבתולה, ומביאין משם אבנים שלמות, שלא הונף עליהן ברזל, שהברזל פוסל בנגיעה. והפגימה, בכל דבר; נפגמה אחת מהן--היא פסולה, וכולן כשרות. ומלבנין אותן פעמים בשנה, אחת בפסח ואחת בחג; וההיכל, פעם אחת בפסח. רבי אומר, כל ערב שבת היו מלבנין אותה במפה, מפני הדמים. לא היו סדין אותן בכפיס של ברזל, שמא ייגע ויפסול: שהברזל נברא לקצר ימיו של אדם, והמזבח נברא להאריך ימיו של אדם; ואינו בדין, שיונף המקצר על המאריך.

Камни кевеша, как и камни жертвенника, брались из долины Бет Керем: копали до девственной почвы и оттуда приносили камни цельные, на которые не поднято
железо, ибо железо делает пасул касанием, а все остальное — ущерблением; если один из камней получил ущерб он пасул, а прочие годны. Их белили два раза в год, на Пасху и на праздник Кущей, а Ґехал раз в год, на Пасху [Рабби говорит: в каждую пятницу бе­лили (обтирали) его платом от крови]. Их не покрывали известью при помощи железных лопаток, дабы они не до­тронулись и не сделали пасул. Потому что железо сотво­рено, чтобы укорачивать дни человека, а жертвенник сотворен (вар.: построен), чтобы удлинять дни человека: укорачивающее не должно быть поднимаемо на удлиняющее4.

ג,ה וטבעות היו לצפונו של מזבח, שישה סדרים של ארבע ארבע, ויש אומרין, ארבעה של שש שש--שעליהן שוחטין את הקודשים. ובית המטבחיים, היה לצפונו של מזבח; ועליו שמונה עמודין ננסין, ורביעין של ארז על גביהן, ואונקליות של ברזל היו קבועין בהן, ושלושה סדרים על כל אחד ואחד, שבהן תולין ומפשיטין, ושולחנות של שיש שבין העמודים.

Кольца были к северу от жертвенника, шесть рядов по четыре,—а некоторые говорят: четыре ряда по шести,—на них закалали святыни5. Бойня была к се­веру от жертвенника, там восемь столбов невысоких, и кедровые четырехугольники на них; и железные крюки при­креплены к ним, у каждого столба по три ряда: на них вешали (зарезанные жертвы) и снимали кожу на столах мраморных, что между столбами.

ג,ו הכיור היה בין האולם ולמזבח, ומשוך כלפי הדרום. בין האולם ולמזבח, עשרים ושתיים אמה. ושתים עשרה מעלות היו שם--רום מעלה חצי אמה, ושלחה אמה. אמה אמה ורובד שלוש, אמה אמה ורובד שלוש. העליונה, אמה אמה ורובד ארבע; רבי יהודה אומר, העליונה, אמה אמה ורובד חמש.

6. Умывальник находился между уламом и жертвенником, ближе к югу. Между уламом и жертвенником двадцать два локтя. И двенадцать ступеней было там. Вы­шина ступени пол-локтя, площадь ее — локоть, и шли сту­пени так: локоть, локоть и площадка в три, локоть, локоть и площадка в три, а верхняя — локоть, локоть и площадка в четыре [р. Иуда говорит: верхняя — локоть, локоть и пло­щадка в пять]6.

ג,ז פתחו של אולם--גובהו ארבעים אמה, ורוחבו עשרים אמה, וחמש מלתריות של מילה היו על גביו. התחתונה, עודפת על הפתח אמה מזה ואמה מזה; שלמעלה ממנה, עודפת עליה אמה מזה ואמה מזה; ושלמעלה ממנה, עודפת עליה אמה מזה ואמה מזה; נמצאת העליונה שלושים אמה. ונדבך של אבנים היה בין כל אחת ואחת.

alt

Вход в улам имел в вышину сорок локтей, а в ширину двадцать локтей; на нем было пять ясеневых перекладин; нижняя выдавалась от входа на локоть с одной стороны и на локоть с другой стороны, также каждая верхняя выступала на локоть с одной стороны и на локоть с другой стороны; следова­тельно, самая верхняя имела тридцать локтей. Каменная кладка была между ними.

ג,ח וכלונסות של ארז היו קבועין מכותלו של היכל לכותלו של אולם, כדי שלא יבעט. ושרשרות של זהב היו קבועות בתקרת האולם, שבהן פרחי כהונה עולין ורואין את העטרות שבחלונות, שנאמר «והעטרות, תהיה לחלם ולטובייה ולידעיה, ולחן, בן צפניה--לזיכרון, בהיכל ה'» (זכריה ו,יד). וגפן של זהב הייתה עומדת על פתחו של היכל, ומדולה על גבי כלונסות. כל מי שהוא מתנדב עלה, או גרגר, או אשכול--מביא ותולה בה. אמר רבי אליעזר ברבי צדוק, מעשה היה, ונמנו עליה שלוש מאות כוהנים לפנותה.

Кедровыя подпоры шли от стены Ґехала к стене улама, дабы не шаталась; золотые цепи были прикрепле­ны к потолку улама: на них молодые священники всходили и осматривали венцы, что на окнах, как сказано (Зах. 6, 4): «Венцы те будут Хелему и Товии, Иедаю и Хену, сыну Софониеву, на память в Храме Господнем».

Золотая виноградная лоза стояла у входа в Ґехал и была пущена на подпоры: кто жертвовал лист или ягоду, или кисть, приносил и вешал на ней. Сказал р. Элиэзер сын р. Садока: был случай, и назначили триста священников для унесения ее6.


Тора содержит учение Б-га о морали и Его воззрение на этот мир. Тора была дана еврейскому народу на горе Синай; это событие означало рождение народа Израиля как нации, обладающей определенной целью. Поэтому Тору можно назвать конституцией еврейского народа. Читать дальше

Чтобы понять и постичь 16. Что такое Тора?

Рав Элиэзер Гервиц,
из цикла «Чтобы понять и постичь»

Чтобы ответить на этот вопрос сначала посмотрим на вселенную глазами человека неверующего — того, кто считает все окружающее нас результатом некой случайности, а не спланированного Творения

Крылья для полета

Рав Моше Пантелят

Почему человек не может «насытиться» и ощутить покой? Потому что кормит свою душу не тем, что она просит.

Назад к… свету, или кому темно в средневековье?

Рав Пинхас Перлов

Нет человека, который не испытывал бы ностальгии по школьным годам, озаренным волшебным светом детства и юности.

Избранные комментарии на главу Шлах

Рав Шимшон Рефаэль Гирш,
из цикла «Избранные комментарии на недельную главу»

Разведчики, которых Моше отправил в землю Ханаанскую, не были рядовыми членами общины. Однако они не справились с возложенной миссией и даже попытались сместить Моше и Аарона.

Изучение Торы

Рав Реувен Пятигорский

Заповедь обучить сына Торе и соблюдению заповедей возлагается на отца. Если он не владеет предметом, можно нанять педагога или отправить ребенка в подходящее учебное заведение. Число учеников в «хедере» не должно превышать 25-и.

О свинине и свастике

Исраэль Бен Давид

Страсти вокруг того, можно или нет продавать свинину в израильских городах кипели долго — больше пяти лет.

Алаха и Технология работают вместе

Сайт evrey.com

Каждый день в иерусалимском медицинском центре «Шаарей Цедек» проводятся десятки сложнейших операций. И пациенты, которые в шаббат приходят в себя, обычно используют так называемый «грама-переключатель» — хитроумное изобретение Института науки и ѓалахи, позволяющее избежать нарушения еврейских законов…

Избранные комментарии на главы Вайелех-Аазину

Рав Шимшон Рефаэль Гирш,
из цикла «Избранные комментарии на недельную главу»

Бесконечная цепь 5. Текст Торы и его каббалистическое понимание

Рав Натан Лопез Кардозо,
из цикла «Бесконечная цепь»

Как видно из сказанного выше, была приложена масса усилий для того, чтобы в текст Торы не могли проникнуть изменения

Избранные комментарии на главу Дварим

Рав Шимшон Рефаэль Гирш,
из цикла «Избранные комментарии на недельную главу»

Перед своей смертью Моше должен был передать народу Израиля много важных постановлений. В каждом из них выражена безграничная любовь Б-га к нам.

Избранные комментарии на главу Беаалотха

Рав Шимшон Рефаэль Гирш,
из цикла «Избранные комментарии на недельную главу»

Смертным не дано понять волю Всевышнего. Процесс шествия евреев по пустыне был тому подтверждением.

Избранные комментарии на главу Пинхас

Рав Шимшон Рефаэль Гирш,
из цикла «Избранные комментарии на недельную главу»

Завет между человеком и Б-гом является самым гармоничным в мире союзом. Мир между людьми возможен только тогда, когда они находятся в мире с Б-гом.