Статьи Аудио Видео Фото Блоги Магазин
English עברית Deutsch
«Сказал царь Шломо: «Тот, кто гонится за милостью (цдакой) и добротой, обретет жизнь, милость (цдаку) и славу».»(Мишлей, 21:21)

מסכת מידות פרק ב

Трактат Миддот глава 2

ב,א הר הבית היה חמש מאות אמה על חמש מאות אמה--רובו מן הדרום, והשני לו מן המזרח, והשלישי לו מן הצפון, ומיעוטו מן המערב. מקום שהיה רוב מידתו, שם היה רוב תשמישו.

Храмовая гора имела пятьсот локтей на пятьсот локтей; большая часть ее была на юге, следующая па во­стоке, следующая на севере и наименьшая на западе. Где больше места, там больше и употребление.

ב,ב כל הנכנסין להר הבית, נכנסין דרך ימין ומקיפין ויוצאין דרך שמאל--חוץ ממי שאירעו דבר, שהוא מקיף על השמאל. מה לך מקיף לשמאל, שאני אבל--השוכן בבית הזה, ינחמך; שאני מנודה--השוכן בבית הזה, ייתן בליבם ויקרבוך, דברי רבי מאיר. אמר לו רבי יוסי, עשיתם כאילו עברו עליו את הדין; אלא השוכן בבית הזה, ייתן בליבך ותשמע לדברי חבריך ויקרבוך.

Все входившие на хра­мовую гору входили с правой стороны, делали круг и вы­ходили с левой стороны, кро­ме того, с кем что-нибудь случилось: он поворачивал налево. «Почему ты поворачи­ваешь налево?» — «Я — авел». «Пребывающий в этом доме да утешит тебя!» «Я отлучен». — «Пребывающий в этом доме да побудить их приблизить тебя», — слова р. Меира. Сказал ему p. Йoce: ты представляешь дело так, как будто они поступили с ним несправедливо, но (отвечают): «Пребывающий в этом доме да побудит тебя по­слушаться твоих товарищей, дабы они приблизили тебя»

.

ב,ג לפנים ממנו, סורג גבוה עשרה טפחים. ושלוש עשרה פרצות היו בו, שפרצום מלכי יוון; וחזרו וגדרום, וגזרו כנגדן שלוש עשרה השתחוויות. לפנים ממנו, החיל גבוה עשר אמות. ושתים עשרה מעלות היו שם--רום מעלה חצי אמה, ושלחה חצי אמה. וכל המעלות שהיו שם--רום מעלה חצי אמה, ושלחה חצי אמה: חוץ משל אולם. כל הפתחים שהיו שם--גובהן עשרים אמה, ורוחבן עשר אמות: חוץ משל אולם. כל הפתחים שהיו שם, היו להם דלתות--חוץ משל אולם. כל השערים שהיו שם, היו להן שקופות--חוץ משער טדה, שהיו שם שתי אבנים מוטות זו על גבי זו. כל השערים שהיו שם, נשתנו להיות של זהב--חוץ משערי ניקנור, מפני שנעשה בהן נס; ויש אומרין, מפני שנחושתן מצהיב.

Далее внутрь находился сорег (решетка) вышиною в десять ладоней. Там было тринадцать разрывов, пробитых царями эллинскими; их снова заделали и соответ­ственно им установили тринадцать поклонов. Далее внутрь находится хел (вал) шириною в десять локтей; там бы­ло двенадцать ступеней, вышина ступени пол-локтя и ши­рина ее (вглубь) пол-локтя. Все ступени, бывшие там, имели в вышину пол-локтя и в ширину пол-локтя, кро­ме ступеней улама1; все входы и ворота, бывшие там, имели двадцать локтей в вышину и десять локтей в ши­рину, кроме ворот улама; все входы, бывшие там, имели двери, кроме входа улама; все ворота, которые были там, имели перекладины, кроме ворот Тади, ибо у них было два камня, наклоненных один на другом; все ворота, ко­торые были там, были переделаны на золотые, кроме во­рот Никаноровых, ибо с ними случилось чудо [а неко­торые говорят: потому, что их медь блистала].

ב,ד כל הכותלים שהיו שם, היו גבוהים: חוץ מכותל מזרחי--שהכוהן השורף את הפרה עומד בהר המשחה, ומתכוון ורואה פתחו של היכל בשעת הזית הדם.

Все стены, которые были там, были высоки, кроме стены восточной, ибо священник, сожигавший телицу, стоя на вершине Масличной горы, должен был видеть вход Ґехала во время кропления кровью.

ב,ה עזרת הנשים הייתה אורך מאה ושלושים וחמש, על רוחב מאה ושלושים וחמש. וארבע לשכות היו בארבע מקצועותיה, של ארבעים ארבעים אמה; ולא היו מקורות. וכך הן עתידות להיות, שנאמר «ויוציאני, אל החצר החיצונה, ויעבירני, אל ארבעת מקצועי החצר; והנה חצר במקצוע החצר, חצר במקצוע החצר. בארבעת מקצועות החצר, חצרות קטורות» (יחזקאל מו,כא-כב); ואין «קטורות», אלא שאינן מקורות. ומה היו משמשות: דרומית מזרחית, היא הייתה לשכת הנזירים--ששם הנזירים מבשלין את שלמיהם, ומגלחין את שיערן, ומשליכין תחת הדוד. מזרחית צפונית, היא הייתה לשכת דיר העצים--ששם כוהנים בעלי מומין מתלעים בעצים, שכל עץ שנמצא בו תולעת פסול מעל גבי המזבח. צפונית מערבית, היא הייתה לשכת המצורעין. מערבית דרומית, אמר רבי אליעזר בן יעקוב, שכחתי מה הייתה משמשת; אבא שאול אומר, שם היו נותנין יין ושמן, והיא הייתה נקראת לשכת בית שמניה. וחלקה הייתה בראשונה; והקיפוה כצוצטרה--שהנשים רואות מלמעלן והאנשים מלמטן, כדי שלא יהיו מעורבין. וחמש עשרה מעלות עולות מתוכה לעזרת ישראל מעזרת הנשים, כנגד חמש עשרה שיר המעלות שבתילים, שעליהם הלויים עומדין בשיר; לא היו תרוטות, אלא מוקפות כחצי גורן עגולה.

Женская азара имела в длину сто тридцать пять локтей при ширине в сто тридцать пять локтей. Четыре камеры были по четырем углам ее по сорока локтей; они не были крыты, и такими они будут, ибо сказано (Иехезкель 46:21-22): «И вывел меня на внешний двор и провел меня по четырем углам двора, И вот, в каждом углу двора еще двор; во всех четырех углах двора были дворы кетурот», а кетурот не что иное, как «непокрытый». К чему они служили? Юго-восточная была камера назореев; там назореи варили свои шеламим, брили волосы свои и бросали их под котел; северо-восточная была камера дров; там священники, имевшие порок, признавали чер­вивыми (браковали) дрова, ибо каждое полено, в котором находился червь, пасул для жертвенника; северо-западная была камера прокаженных; юго-западная — сказал р. Элиэзер сын Яковлев: я забыл, к чему она служила; Абба Саул говорит: туда клали вино и масло; она называлась «камера бет шемания» (камера елея).

Стена вначале была гладка, затем окружили ее галереей, дабы женщины смотрели сверху, а мужчины снизу, дабы они не смешивались (см. Тос. Сукка 4, 1).

Пятнадцать ступеней вели отсюда в азару израиль­тяне соответственно пятнадцати песням восхождения, что в Псалтири; на них левиты пели; они не были прямоли­нейны, но были круглы, как половина круглого тока.

ב,ו ולשכות היו שם תחת עזרת ישראל, פתוחות לעזרת הנשים, ששם הלויים נותנין כינורות ונבלים ומצלתיים וכל כלי שיר. עזרת ישראל הייתה אורך מאה ושלושים וחמש, על רוחב אחת עשרה; וכן עזרת הכוהנים הייתה אורך מאה ושלושים וחמש, על רוחב אחת עשרה. וראשי פסיפסין מבדיל בין עזרת ישראל לעזרת הכוהנים. רבי אליעזר בן יעקוב אומר, מעלה הייתה וגבוהה אמה, והדוכן נתון עליה, ובה שלוש מעלות של חצי חצי אמה; נמצאת עזרת הכוהנים, גבוהה מעזרת ישראל שתי אמות ומחצה. כל העזרה הייתה אורך מאה ושמונים ושבע, על רוחב מאה ושלושים וחמש. ושלוש עשרה השתחוויות היו שם; אבא יוסי בן חנן אומר, כנגד שלושה עשר שערים. שערים דרומיים סמוכין למערב--שער העליון, שער הדלק, שער הבכורות, שער המים. ולמה נקרא שמו שער המים, שבו מכניסין צלוחית של מים של ניסוך בחג; רבי אליעזר בן יעקוב אומר, בו המים המפכים עתידין להיות יוצאין מתחת מפתן הבית. לעומתן בצפון סמוכין למערב--שער יכוניה, שער הקרבן, שער הנשים, שער השיר. ולמה נקרא שמו שער יכוניה, שבו יצא יכוניה בגלותו. שבמזרח, שער ניקנור. ושני פשיפשין היו לו, אחד בימינו ואחד בשמאלו. ושניים במערב, לא היה להם שם.

Камеры были под азарой израильтян, выходящие в азару женскую; в эти камеры левиты складывали гусли, псалтири, кимвалы и прочие инструменты. Азара израильтян имела в длину сто тридцать пять локтей, а в ширину одиннадцать; также азара священническая имела в длину сто тридцать пять, а в ширину одиннадцать; края балок (или: мозаичные камни наверху) отделяли азару израиль­скую от азары священнической. Р. Элиэзер сын Яковлев говорить: там была ступень вышиною в локоть, на кото­рой находился духан (помост), к которому вели три сту­пени по пол-локтя. Ты находишь, что азара священниче­ская выше азары израильской на два локтя с половиной. Вся азара имела в длину сто восемьдесят семь локтей, а в ширину сто тридцать пять. Там полагалось тринадцать поклонов,—Абба Йoce сын Ханана говорить: соответствен­но тринадцати воротам.

На юге, ближе к западу находились ворота: Верхние, ворота Делек, ворота первородков, ворота Водяные, а почему они называются Водяными? Потому что ими проноси­ли чашу с водой для возлияния в праздник Кущей; р. Элиэзер сын Яковлев говорит: потому что там проте­кала вода, выходившая потом из-под порога Храма. Против них на севере, ближе к западу: ворота Иехонии, ворота жертвы, ворота женские, ворота певческие [Почему они называются воротами Иехонии? Потому что ими вышел Иехония при изгнании его]. На востоке находились ворота Никаноровы, которые имели две калитки — одну справа, дру­гую слева. Двое ворот на запад были безымянны.

1 Это слово в русском синодальном переводе обыкновенно передается через «притвор» (иногда «крыльцо»). Греческий текст LXX толковников оставляет это слово без перевода (αϊλάμ), за ним славянский перевод имеет «эламъ».

2 Странно, что русский синодальный перевод передает это слово как раз наоборот, через «покрытый». LXX, а за ним и славянский, — «малый» (они, повидимому, читали не «ктурот», а «ктаннот»). Это слово встречается в Библии только раз. В сирийском «кетир» значит непокрытый, в эфиопском этот корень имеет значение «замкнутый».


Творец открыл Аврааму: все, что произойдет с ним, произойдет в будущем с его потомками. Данная статья посвящена основным вехам его биографии и самой личности праотца Авраама. Читать дальше

Наш праотец Авраам

Рав Моше Пантелят

Авраама принято считать основателем монотеизма, первооткрывателем, проложившим дорогу не только своим потомкам-евреям, но и миллионам людей на всем земном шаре. В чем состояло открытие Авраама?

Мидраш рассказывает. Недельная глава Хаей Сара

Рав Моше Вейсман,
из цикла «Мидраш рассказывает»

Сборник мидрашей о недельной главе Торы

Избранные комментарии на недельную главу Хаей Сара

Рав Шимшон Рефаэль Гирш,
из цикла «Избранные комментарии на недельную главу»

Евреи не украшают могилы цветами, не устраивают из похорон пышных зрелищ. Они ведут себя, подобно праотцу Аврааму, который искал место для захоронения Сары.

Недельная глава Ваера

Рав Ицхак Зильбер,
из цикла «Беседы о Торе»

В недельной главе «Ваера» («И явился») рассказывается о полученном Авраhамом предсказании, что у Сары родится сын и когда именно, о городах Сдом и Амора (в привычном для русского читателя звучании — Содом и Гоморра), об их уничтожении и спасении Лота, о том, как царь Авимелех взял Сару к себе во дворец, но вынужден был возвратить ее Авраhаму, о рождении и обрезании Ицхака, удалении Ишмаэля, союзе с филистимским царем Авимелехом и о последнем, десятом испытании Авраhама — требовании Б-га принести в жертву Ицхака.