Версия для печати

איפה חצאי האותיות של התורה? חלק ב

א.      ב.         ענין דרש דרש

     "דרש דרש (ויקרא י, טז) חציין של תיבות" (קידושין ל, א). ראיתי בספר "אהבת תורה" (קראקא תרס"ה) לרבי פנחס זלמן סג"ל איש הורוויץ בעמוד ד', שמעלה אפשרות שמדובר על חציין של התיבות הכפולות שבתורה, כגון הַשֶׁרֵץ הַשֹׁרֵץ (בראשית ז, כא).

     בדקתי בכל התורה, ומצאתי כי ישנם 91 מקרים של תיבות כפולות. ואם נוריד מתוכם את "לך לך" (בראשית יב, א) ואת "שם שם" (שמות טו, כה) שהם תיבות כפולות, אך שורשים נפרדים, אזי ישארו 89 מקרים שהאמצעי בהם הוא "דרש דרש", 44 לפניו ו44- לאחריו. ומענין שכען הגמ' לא שואלת מהאי גיסא או מהאי גיסא, כי הגמ' ידעה שזה באמצע. ואלו הם ה-89:

בראשית 29 כפולות

22. עדר עדר (לב, יז)

1. הרמש הרמש (א,כו)  

23. מלך מלך (לו, לא)

2. זרע זרע (א, כט)                            

24. טרף טרף (לז, לג)

3. זרע זרע (א, כט)

25. יום יום (לט, י)

4. נח נח (ו, ט)

26. העד העד (מג, ג)

5. שבעה שבעה (ז, ב)

27. שכלתי שכלתי (מג, יד)

6. שבעה שבעה (ז, ג)

28. טרף טרף (מד, כח)

7.  שנים שנים (ז, ט)

29. יעקב יעקב (מו, ב)

8. הרמש הרמש (ז, יד)

 

9. שנים שנים (ז, טו)

שמות 13 כפולות

10. מאד מאד (ז, יט)

1. דלה דלה (ב, יט)

11. השרץ השרץ (ז, כא)

2. משה משה (ג, ד)

12. הרמש הרמש (ח, יז)

3. כה כה (ז, טז יז)

13. שם שם (יא, י)

4. חמרים חמרים (ח, י)

14. תרח תרח (יא, כז)

5. גאה גאה (טו, א)

15. בארת בארת (יד, י)

6. גאה גאה (טו, כא)

16. עצר עצר (כ, יח)

7. יום יום (טז, ה)

17. אברהם אברהם (כב,יא)

8. בבקר בבקר (טז, כא)

18. אברהם אברהם (כה,יט)

9. מעט מעט (כג, ל)

19. האדם האדם (כה, ל)

10. בבקר בבקר (ל, ז)

20. יצא יצא (כז, ל)

11. ד' ד' (לד, ו)

21. מאד מאד (ל, מג)

13. איש איש (לו, ד)

ויקרא 20 כפולות

במדבר 20 כפולות

1. אשם אשם (ה, יט)

1. איש איש (א, ד)

2. בבקר בבקר (ו, ה)

2. איש איש (א, מד)

3. דרש דרש (י, טז)

3. נתונם נתונם (ג, ט)

4. השרץ השרץ (יא, מא)

4. חמשת חמשת (ג, מז)

5. השרץ השרץ (יא, מב)

5. איש איש (ד, יט)

6. השרץ השרץ (יא, מג)

6. איש איש (ד, מט)

7. בהרות בהרות (יג, לח)

7. איש איש (ה, יב)

8. איש איש (טו, ב)

8. אמן אמן (ה, כב)

9. איש איש (יז, ג)

9. עשרה עשרה (ז, פו)

10. איש איש (יז, ח)

10. נתנים נתנים (ח, טז)

11. הגר הגר (יז, י)

11. איש איש (ט, י)

12. הגר הגר (יז, יג)

12. ירק ירק (יב, יד)

13. איש איש (יח, ו)

13. מאד מאד (יד, ז)

14. הגר הגר (יט, לד)

14. יום יום (יד, לד)

15. איש איש (כ, ב)

15. מטה מטה (יז, יז)

16. הגר הגר (כ, ב)

16. הקרב הקרב (יז, כח)

17. איש איש (כ, ט)

17. עשרון עשרון (כח, כא)

18. איש איש (כב, ד)

18. עשרון עשרון (כח, כט)

19. (איש איש (כב, יח)

19. עשרון עשרון (כט, י)

20. איש איש (כד, טו)

20. יצא יצא (לה, כו)

 

 

דברים 7 כפולות

 

1. בדרך בדרך (ב, כז)

 

2. מעט מעט (ז, כב)

 

3. שנה שנה (יד, כב)

 

4. צדק צדק (טז, כ)

 

5. מעלה מעלה (כח, מג)

 

6. מטה מטה (כח, מג)

 

7. אני אני (לב, לט)

 

 

 

     סה"כ 89 תיבות כפולות, 44 לפני דרש דרש, ו44- לאחריו.     

 

 

Send report