Статьи Аудио Видео Фото Блоги Магазин
English עברית Deutsch
Законы благословений после трапезы

ברכת המזון — благословение после трапезы

1. Сказано в Торе (דברים ח׳, יי): «Будешь есть, и насытишься — и благословишь Бога Твоего». Согласно этому, после трапезы с хлебом говорят ברכת המזון — «биркат амазон» — благословение после трапезы.

Это благословение произносится в том случае, когда съедено не менее כזית («кезаит») хлеба за время, не превосходящее ״כדי אכילת פרס״ («кдей ахилат прас» — см. таблицу мер в конце главы 15-й).

2. Благословляют сидя, чтобы сосредоточиться, но восседают не горделиво, а с трепетом. Произносят биркат а мазон на том же месте, где ели.

3. Человек, который не сказал биркат амазон сразу по окончании трапезы, может произнести ее, если он насытился, и позже, но до того, как проголодался вновь. Как только он почувствовал себя проголодавшимся, нельзя более произносить биркат амазон. Если же во время самой трапезы человек не насытился полностью, то он может произнести благословение только в течение 72 минут с мо-мента ее окончания.

4. Биркат амазон относится ко всем видам пищи, которые подавались во время трапезы, включая вино и десерт, над которыми были произнесены отдельные брахот во время еды, и нет нужды ни в каких добавочных благословениях.

מים אחרונים — «маим ахароним» — омовение рук перед биркат амазон

5. В конце еды, перед биркат амазон. омывают руки водой — «маим ахароним». Эту воду выливают на пальцы до второго сустава, а желательно — до кисти; и делают это даже если руки чисты.

Сливают эту воду в какой-либо сосуд, и убирают его со стола перед началом благословения. Омыв руки, нельзя разговаривать до завершения брахи.

Существует обычай в будни убирать со стола ножи или прикрывать их на время биркат амазон.

— ״זמון״ «зимун»

Трое и больше сотрапезников, начавших или кончивших есть одновременно, говорят перед биркат амазон особую браху — «зимун». Один из них произносит зимун, а остальные отвечают ему, как приведено в сидуре перед биркат амазон. Если ели 10 и более сотрапезников, то в зимун упоминают имя Бога, как написано в сидуре.

Биркат амазон состоит из 4-х благословений:

браха ״הזן״ содержит выражение благодарности Богу, который в Своей милости наделяет нас всевозможными яствами;

браха ״הארץ״ начинается словами ״נודה לך ה׳ אלקינו״. В этом благословении восхваляют Всевышнего за то, что Он вывел нас из Египта, даровал нам Тору и Эрец Исраэль. В Хануку и в Пурим добавляют в него ״על הנסים וכוי״;

браха ״בונה ירושלים״ начинается словами ״רחם נא ה׳ אלקינו״ и включает молитву о том, чтобы Бог смилостивился над еврейским народом, над Иерусалимом и над Храмом и восстановив бы вскорости Иерусалим в его святости. В субботу добавляют здесь молитву ״רצה והחליצנו״, а по праздникам и первым дням месяцев (рош ходеш) — ״אלקינו ואלקי ואבותינו יעלה ויבא״.

Ниже приводится таблица, поясняющая, как должен поступить тот, кто не произнес соответствующие добавления.

браха ״הטוב והמטיב״ начинается словами: ״ברוך אתה ה׳ אלקינו מלך העולם הא־ל אבינו מלכנו״

Мы благодарим Бога за все ниспосланное нам добро и молимся о том, чтобы Он продолжил наделять нас Своим благом.

После этих 4-х благословений следуют добавочные просьбы.

«Семь благословений» (שבע ברכות) и трапеза по случаю обрезания младенца

8. После трапезы, в которой участвовали жених и невеста, а также еще по крайней мере девять взрослых мужчин, чтобы образовался миньян, произносят «семь благословений» после биркат амазон, как приведено в сидурах.

Дополнительные законы, связанные с «семью благословениями», например: в течение какого времени после свадьбы они говорятся, правило о новых присутствующих и т. д. — см. в «Шулхан Арух», часть «העזר אבן», глава ם״ב.

В трапезе по случаю обрезания младенца добавляют в конце благословения на пищу особые просьбы — см. в сидуре.

9. Таблица, поясняющая, как нужно поступить в случае, если не произнесены вовремя необходимые добавления в биркат амазон:

Забыл добавить в биркат амазон или сомневается, добавил ли

״רצה והחליצנו״

в субботу

״יעלה דיכא״

-על הגיסים״

в Хануку и в Пурим

в праздники

в рош ходеш

в хол амоэд

Место в биркат амазон в котором обнаружил ошибку

в первых

двух

трапезах, (включая ночную)

во всех

трапезах.

кроме

двух

первых

в первых

двух

трапезах, (включая ночную)

во всех

трапезах.

кроме

двух

первых

во всех трапезах

Ещё не произнес имя ״ה״ в окончании брахи. в которой забыл добавить нужное

возвращается к

״רצה והחלי״ונצ

возвращается к

״יעלה ייבא״

возвращается к

-על הגיסים״

 

Уже произнес имя ״ה״ в окончании брахи но eщe не продолжил дальше

говорит

״למדני חוקיך

и возвращается «

״רצה והחליצנו״

говорит

-למדני חוקיך״

и возвращается к

-יעלה ויבא״

не возвращается и дойдя до слов הרחמן״-, говорит текст приведенный в сидуре (см 6.)

Закончил всю браху

(см. 1)

говорит браху

״ברוך אתה ה׳ אלוקינו מלך העולם»

и заканчивает ее словами:

(см. 2..1) | (см. 4) | (см 5)

Начал следующую браху

повторяет биркат амазон сначала

не возвращается

повторяет биркат амазон сначала

не возвращается

               

1. (в субботу):

״שנתן שבתו־ת למנוחה לעמו ישראל באהבה לאות ולברית ברוך אתה ה, מקדש

השבת״

2. (в праздники):

״אשר נתן;מים טובים לעמו ישראל לששון ולשבחה את ירם (в Пэсах): חג המצות הזה (в Шавуот): חג השבעות הזה (в Суккот): חג הסכות הזה ברוך אתה ה, מקדש ישראל והזמנים,,

3. (в Рош Ашана):

״^נתן;מים טו־בים לעמו יקזיךאל את יום הזכרון הזה, ברוך אתה ה, מקדש ישראל ויום הזכימ״

4. (в рош ходеш):,,״שנתן ראשי חךשים לעמו ישראל

5. (в хол амоэд):

״שנתן מועדים (מים קדושים) לעמו ישראל לששון ולשמחה,

6. (в Хануку и в Пурим):

,,״הרחמן י;גשה לנו נסים מפלאות כשם שעשית לאבותינו ב;מים ההם בזמן הזה (в Хануку):בימי מתתיהו וכר״׳, (в Пурим):,,,״בימי מרדכי ואסתר וכו

Если праздник или рош ходеш выпадает на субботу, и произносящий благословение забыл добавить и,,״רצה והחליצנו, и,,״יעלה ויבא, и обнаружил ошибку в том месте биркат амазон, в котором следует добавить особую браху, то ему следует произнести специально составленную сдвоенную браху, как указано в некоторых сидурех.

В рош ходеш тевет (в Хануку) он говорит сначала

,,,״הרחמן הוא יחדש עלינו את החדש הזה וכו,

а затем,,,.״הרחמן הוא יעשה לנו נסים וכו

10. Когда произносят благословение на пищу с добавлением зимуна, т.е. когда по крайней мере трое благословляют вместе, является особой мицвой произнести эти благословения над бокалом вина: тот, кто говорит зимун, держит в своей руке во время биркат амазон бокал, наполненный вином, и закончив ее, совершает браху на вино,,״בורא פרי הגפן и пьет его, а затем отливает из бокала всем сотрапезникам.


Глава повествует о перипетиях в жизни праотца Яакова: о знаменитой «лестнице в небо» — пророческом сне Яакова, о его встрече с Рахель, пребывании Яакова в доме Лавана, женитьбе и рождении детей, будущих прародителей колен Израилевых. Читать дальше

Недельная глава Ваеце

Рав Реувен Пятигорский,
из цикла «Очерки по недельной главе Торы»

По материалам газеты «Исток»

Избранные комментарии на недельную главу Ваеце

Рав Шимшон Рефаэль Гирш,
из цикла «Избранные комментарии на недельную главу»

Б-г находится вместе с нами. Яаков почувствовал это, увидив сон о лестнице, ведущей в небо. Этот мир полон соблазнов, но следует помнить, что присутствие Творца помогает справиться с ними.

Все, что произошло между Яаковом и Эсавом, произошло затем между потомками Эсава и потомками Яакова

Дон Ицхак бен-Иегуда Абарбанель,
из цикла «Избранные комментарии на недельную главу»

События, произошедшие с Яаковом и Эсавом, служат предысторией всего того, что переживали их потомки. Многовековое противодействие присутствует и в наши дни.

Четыре жены Яакова

Дон Ицхак бен-Иегуда Абарбанель,
из цикла «Избранные комментарии на недельную главу»

От четырех жен Яакова произошли двенадцать колен. Это не случайное стечение обстоятельств, а воля Б-га.