Статьи Аудио Видео Фото Блоги Магазин
English עברית Deutsch

מסכת מידות פרק א

Трактат Миддот глава 1

א,א בשלושה מקומות הכוהנים שומרין בבית המקדש--בבית אבטינס, ובבית הניצוץ, ובבית המוקד. והלויים בעשרים ואחד מקום: חמישה, על חמישה שערי הר הבית; ארבעה, על ארבע פינותיו מתוכו; חמישה, על חמישה שערי העזרה; ארבעה, על ארבע פינותיה מבחוץ; אחד ללשכת הקרבן, ואחד ללשכת הפרוכת, ואחד לאחורי בית הכפורת.

На трех местах сторожили священники в Храме: в бет Автинас, в бет ницоц и в бет мокед. А ле­виты на двадцать одном месте: пятеро у пяти ворот хра­мовой горы, четверо у четырех углов внутри, пятеро у пяти ворот азары, четверо у четырех углов снаружи, один в камере жертвы, один в камере завесы и один позади помещения Святого святых (дома крышки»).

א,ב איש הר הבית היה מחזר על כל משמר ומשמר, ואבוקות דולקין לפניו: שכל משמר שאינו עומד, ואומר לו איש הר הבית, שלום עליך; ניכר שהוא ישן--חובטו במקלו, ורשות היה לו לשרוף את כסותו. והן אומרין, מה קול בעזרה--קול בן לוי לוקה, ובגדיו נשרפים, שישן לו על משמרו. רבי אליעזר בן יעקוב אומר, פעם אחת מצאו את אחי אימא ישן, ושרפו את כסותו.

Человек храмовой горы обходил все посты, и перед ним носили горящие факелы; если страж не вставал, то ему человек храмовой горы говорил: „мир тебе!» Удо­стоверившись, что он спит, он бил его палкой; он имел право поджечь его платье; когда спрашивали: „что за шум в азаре?»— „шум наказываемого левита и горящих платьев»; ибо он спал на своем посту. Р. Элиэзер сын Яковлев говорит: однажды нашли брата моей матери спящим и подожгли его платье.

   

א,ג חמישה שערים היו להר הבית: שני שערי חולדה מן הדרום, משמשין כניסה ויציאה; קיפונוס מן המערב, משמש כניסה ויציאה; טדה מן הצפון, לא היה משמש כלום; שער מזרחי, עליו שושן הבירה צורה--שבו כוהן גדול השורף את הפרה, ופרה, וכל מסעדיה יוצאין להר המשחה.

Пять ворот было у храмовой горы. Двое ворот Хулды, с юга, служили для входа и выхода: ворота Кинонос с запада служили для входа и выхода; ворота Тади с севера не служили совсем; на восточных воротах было изображение престольнаго города Суз. Первосвященник (в Кембр. рукоп.: священник), сожигающие телицу, самая телица и все при этом помогающие выходили ими на Ма­сличную гору.

א,ד שבעה שערים היו בעזרה--שלושה בצפון, ושלושה בדרום, ואחד במזרח: שבדרום, שער הדלק. השני לו, שער הקרבן. השלישי לו, שער המים. שבמזרח, שער ניקנור; ושתי לשכות היו לו, אחת מימינו ואחת משמאלו--אחת לשכת פינחס המלביש, ואחת לשכת בית עושי חביתים.
[ה] שבצפון, שער הניצוץ; וכמין אכסדרה היה, ועלייה בנויה על גביו, שהכוהנים שומרים מלמעלן והלויים מלמטן, ופתח היה לו לחיל. השני לו, שער הקרבן. שלישי לו, בית המוקד.

Семь ворот было в азаре: трое на севере, трое на юге и одни на востоке. На юге находились ворота Делек, вторые после них — ворота жертвы (вар.: ворота первородков) и третьи ворота Водяные. На востоке были ворота Никаноровы [двe камеры были у них: камера Финееса Одевателя и ка­мера приготовляющих хавитин].

На севере были ворота ницоц [они представляли род экседры (портика), а над ними выстроена горница, ибо священники сторожили наверху, а левиты внизу; там был выход в Хел], вторые ворота—ворота жертвы и третьи—бет мокед.

א,ה [ו] ארבע לשכות היו לבית המוקד, כקיטונות פתוחות לטרקלין--שתיים בקודש ושתיים בחול, ובראשן פסיפסין מבדיל בין קודש לחול. ומה היו משמשות: מערבית דרומית, היא הייתה לשכת בית טלה קרבן; דרומית מזרחית, היא הייתה לשכת עושי לחם הפנים; מזרחית צפונית, שבה גנזו בני חשמונאי את אבני המזבח ששיקצום מלכי יוון; צפונית מערבית, בה יורדין לבית הטבילה.

alt

Четыре камеры было в бет мокед в виде спален, выходящих в триклиний,— две на священной почве, и две на не священной; концы балок (или:мозаичные камни наверху) отделяли святое от несвятого. А к чему они служили? — юго-западная представляла камеру жертвы; юго-восточная — камеру хлеба предложения; северо-восточная — в ней Хасмонеи схоронили камни жертвенника, оскверненные царями эллинскими; северо-западная—ею спу­скались в купель.

א,ו [ז] שני שערים היו לו לבית המוקד--אחד פתוח לחיל, ואחד פתוח לעזרה. אמר רבי יהודה, זה הוא שפתוח לעזרה--פשפש קטן היה לו, שבו נכנסין לבלוש את העזרה.

Двое ворот было у бет мокед: одни выходили в Хел, а другие в азару. Сказал р. Иуда: в тех, которые выходили в азару, была небольшая дверца, которою про­ходили, чтобы обыскать азару.

א,ז [ח] בית המוקד--כיפה, ובית גדול היה, ומוקף רובדין של אבן; וזקני בית אב ישנים שם, ומפתחות העזרה בידם, ופרחי כהונה איש כסותו בארץ. [ט] ומקום היה שם אמה על אמה, וטבלה של שיש, וטבעת הייתה קבועה בה, ושלשלת של מפתחות הייתה קבועה בה. הגיע זמן הנעילה--הגביה את הטבלה בטבעת, ונטל את המפתחות מן השלשלת, ונעל הכוהן מבפנים, ובן לוי ישן לו מבחוץ; גמר מלנעול--החזיר את המפתחות לשלשלת, ואת הטבלה למקומה, ונתן כסותו עליה, וישן לו. אירע קרי באחד מהן--יוצא והולך לו במסיבה ההולכת תחת הבירה, והנרות דולקין מכאן ומכאן, עד שהוא מגיע לבית הטבילה; רבי אליעזר בן יעקוב אומר, במסיבה ההולכת תחת החיל, יוצא והולך לו בטדה.

Бет мокед представлял свод и большое место, окруженное каменными плитами (лавками), старцы рода спали там, и ключи азары в их руках, а молодые свя­щенники имели каждый свою постель на земли.

Там было место в квадратный локоть, и мраморная плита; к ней прикреплено кольцо и цепь, на которой ви­сели ключи. Когда наступало время запирания, поднимали доску за кольцо и снимали ключи с цепи, и священник запирал изнутри, а левит ложился спать вне. По окончании запирания он возвращал ключи назад на цепь и доску на ее место, клал на нее свою постель и ложился спать.

Если с кем-либо из них случился случай (pollutio), он выходил ходом, идущим под храмовым зданием, где горели светильники с обеих сторон, и доходил до купели. Р. Элиэзер сын Яковлев говорит: он выхо­дил ходом, идущим под Хелом, и выходил воротами Тади.


Запрет брать взятку упоминается в Торе трижды. Это запрещено даже тогда, когда взятка на практике не влияет на судебный приговор. Так же, как запрещено брать взятку, запрещено и давать ее. Важно, что запрет взятки относится и к нееврейским судам: согласно законам Ноя, народам мира заповедано сформировать справедливые суды, и потому запрещено искривлять правосудие. Читать дальше