Статьи Аудио Видео Фото Блоги Магазин
English עברית Deutsch
«Человек не должен проявлять жестокость, отказываясь простить обидчика; следует быть отходчивым и не гневливым»Рамбам, Мишнэ Тора, Законы об основных принципах Торы 2, 10
Перевод ключевых слов и комментариев

Имена

שְׁמוֹת

{шемо́т} имя

שֵׁם ז' [שְׁמוֹ; ר' שֵׁמוֹת, שְׁמוֹת-]

1.давать плод, быть плодородным 2.быть плодотворным 3.плодиться 4.расти

פרה [לִפְרוֹת, פָּרָה, פּוֹרֶה, יִפְרֶה] פ"ע

1.кишеть 2.плодиться, размножаться (о рыбах, земноводных, пресмыкающихся)

שרצ [לִשְׁרוֹץ שָׁרַץ, שׁוֹרֵץ, יִשְׁרוֹץ] פ"ע

давай, давайте! а́йда! Раши: Везде הָבָה означает приготовление…

הָבָה מ"ק

1.умничать, мудрить 2.умудряться, перехитрять, ухищряться

חכמ [לְהִתְחַכֵּם, הִתְחַכֵּם, מִ-, יִ-]

стать сильным, стать многочисленным

עצמ II [לַעֲצוֹם, עָצַם, עָצוּם, יֶעֱצַם] פ"ע

1.многочисленный, громадный, огромный; сильный 2.(разг.) восхитительный, потрясающий

עָצוּם I ת'

1.налог 2.членский взнос. Раши: מִסִּים — означает дань, подать, повинность работная. Урядчики (распорядители) взыскивали с них подать.

מִסִּים

притеснять, мучить, насиловать; пытать, истязать

ענה II [לְעַנּוֹת, עִינָּה, מְעַנֶּה, יְעַנֶּה] פ"י

мука, страдание

סֵבֶל ז' [סִבְלוֹ, ר' סְבָלוֹת, סִבְלוֹת-]

Раши: города-хранилища. Как в Таргуме (города, в которых сокровищницы).

עָרֵי מִסְכְּנוֹת

бедный, несчастный, бедняга

מִסְכֵּן

1.проламывать 2.прорывать, врываться 3.распространяться 4.вспыхнуть, разражаться

פרצ I [לִפְרוֹץ, פָּרַץ, פּוֹרֵץ, יִפְרוֹץ] פ"י

гнушаться, чувствовать отвращение

קוצ I [לָקוּץ, קָץ, קָץ, יָקוּץ] (בּ-) פ"ע

1.заставлять работать 2.давать работу

עבד [לְהַעֲבִיד, הֶעֱבִיד, מַ-, יַ-] פ"י

огорчать

מרר [לְמָרֵר, מֵרֵר\מֵירֵר, מְ-, יְ-] פ"י

1.огорчать, делать жизнь горькой 2.горько плакать

מרר [לְהָמֵר, הֵמַר, מֵמֵר, יָמֵר] פ"ע

разлом, притеснение, гнёт

פֶּרֶךְ ז'

1.глина, глинозем 2.материал 3.материя, вещество

חוֹמֶר I ז' [ר' חוֹמָרִים, חוֹמְרי-]

кирпич

לְבֵנָה נ' [לִבְנַת-; ר' לְבֵנִים, לִבְנוֹת-]

Раши: То же, что מולידות (т.е. помогающие женщине произвести на свет младенца).

מְיַלְּדֹת

акушёр (акушерка, повивальная бабка)

מְייַלֵּד ז' [נ' מְייַלֶּדֶת]

1.помогать при ро́дах, принимать (ребёнка) 2.молодить

ילד [לְייַלֵּד, יִילֵּד, מְייַלֵד, יְיַלֵד] פ"י

1.рожать 2.порождать

ילד [לָלֶדֶת, יָלַד, יוֹלֵד, יֵילֵד ] פ"י

у (родильных) камней. Раши: Седалище родильницы (на котором она рожает).

עַל-הָאָבְנָיִם

1.быть многочисленным, множиться 2.возрастать, увеличиваться

רבה [לִרְבּוֹת, רָבָה, רָבֶה, יִרְבֶּה] פ"ע

1.бояться, страшиться 2.почитать

ירא [לִירוֹא, יָרֵא, יָרֵא, יִירָא ] (אֶת) פ"ע

1.видеть, смотреть 2.понимать 3.предпочитать 4.замечать

ראה [לִרְאוֹת, רָאָה, רוֹאֶה, יִרְאֶה] פ"י

1.Нил 2. река

יְאוֹר ז'

1.бросать, швырять 2.прогонять 3.вышвырнуть

שלכ [לְהַשְׁלִיךְ, הִשְׁלִיךְ, מַ-, יַ-] פ"י

прятать

צפנ I [לְהַצְפִּין, הִצְפִּין מַ-, יַ-] פ"י

месяц

יֶרַח ז' [ר' יְרָחִים, יַרחֵי-]

1.ящик, большая коробка 2.ковчег 3.пюпитр кантора 4.написанное или напечатанное слово 5.такт (муз.)

תֵיבָה נ'

папирус

גוֹמֶא ז'

смолить, асфальтировать

חמר II [לַחְמוֹר, חָמַר, חוֹמֵר, יַחְמוֹר] פ"י

глина (гончарная), асфальт

חֵמָר ז'

1.смола 2.вар, гудрон, битум

זֶפֶת נ'

тростник, рогоз

סוּף ז'

1.берег 2.край

שָׂפָה III נ' [שׂפַת-, ר' שָׂפוֹת, שׂפוֹת-]

и стала

וַתֵּתַצַּב

1.являться, предстать 2.стабилизироваться

יצב (הצב) [לְהִתְיַצֵּב, הִתְיַצֵּב, מִ-, יִ-]

1.жалеть 2.щадить

חמל [לַחְמוֹל\לַחֲמוֹל, חָמַל, חוֹמֵל, יַחְמוֹל] פ"ע

кормилица

מֵינֶקֶת נ' [ר' מֵינִיקוֹת]

кормить грудью

ינק [לְהָנִיק, הֵנִיק, מֵנִיקָה, תֵנִיק] פ"י

кормить грудью

ינק [לְהֵינִיק, הֵינִיקָה, מֵינִיקָה, תֵינִיק]

девушка, девица; барышня

עַלְמָה נ' [ר' עֲלָמוֹת, עַלמוֹת-]

возьми

הֵילִיכִי

вести́

הלכ [לְהוֹלִיךְ, הוֹלִיךְ, מוֹ-, יוֹ-] פ"י

плата, вознаграждение

שָׂכָר ז' [שְׂכַר, שְׂכָרוֹ]

извлекать из воды

משה [לִמְשׁוֹת, מָשָׁה, מוֹשֶׁה, יִמְשֶׁה] פ"י

извлекать из воды

משה [לְהַמְשׁוֹת, הִמְשָׁה] פ"י

1.бремя 2.терпение 3.мука, страдание

סֵבֶל ז' [סִבְלוֹ, ר' סְבָלוֹת, סִבְלוֹת-]

1.нести груз 2.терпеть, переносить 3.страдать

סבל [לִסְבּוֹל סָבַל, סוֹבֵל, יִסְבּוֹל] פ"י

1.бить, ударять 2.убивать 3.поражать

נכה (הכה) [לְהַכּוֹת, הִיכָּה, מַכֶּה, יַכֶּה]

и оглянулся он по сторонам

וַיִּפֶן כֹּה וָכֹה

1.поворачиваться 2.обращаться

פנה [לִפְנוֹת, פָּנָה, פּוֹנֶה, יִפְנֶה] פ"ע

1.так-то и так-то 2.туда и сюда, во все стороны

כֹּה וָכֹה

прятать, скрывать

טמנ [לִטְמוֹן, טָמַן, טוֹמֵן, יִטְמוֹן] פ"י

спорят (враждуют). Раши: ссорятся, бранятся.

נִצִּים

драться

נצה II [לְהִינָּצוֹת, נִיצָּה] פ"ע

1.судить 2.приговаривать 3.править 4.обсуждать

שפט [לִשְׁפּוֹט, שָׁפַט, שׁוֹפֵט, יִשְׁפּוֹט] פ"י

1.колодец 2.яма

בְּאֵר נ' [ר' בְּאֵרוֹת]

1.священик, жрец 2.потомок Первосвященника Аг̃арона по отцовской линии

כּוֹהֵן, כֹּהֵן ז' [ר' כּוֹהֲנִים]

1.черпать 2.исчерпывать

דלה [לִדְלוֹת, דָּלָה, דּוֹלֶה, יִדְלֶה] פ"י

Раши: Вырытые в земле канавы, по которым течет вода.

הָרְהָטִים

1.корыто 2.фонтанчик с питьевой водой

רַהַט I ז' [ר' רְהָטִים]

мелкий рогатый скот (козы, овцы)

צֹאן נ"ר

1.пастух 2.пастырь 3.главарь

רוֹעֶה ז'

1.поить 2.поливать, орошать

שקה [לְהַשְׁקוֹת, הִשְׁקָה, מַשְׁקֶה, יַשְׁקֶה] פ"י

изгонять, прогонять

גרש [לִגְרוֹשׁ, גָרַשׁ, גּוֹרֵשׁ, יִגְרוֹשׁ] פ"י

1.спешить, торопиться 2.торопить

מהר [לְמַהֵר, מִיהֵר, מְ-, יְ-] פעו"י

1.спасать 2.освобождать

נצל [לְהַצִּיל, הִצִּיל, מַ-, יַ-] פ"י

где же он?

וְאַיּוֹ

где

אַיֵה

1.оставлять, покидать 2.забрасывать

עזב I [לַעֲזוֹב, עָזַב, עוֹזֵב, יַעֲזוֹב] פ"י

и изволил. Раши: Как в Таргуме (дал согласие, пожелал). И подобно этому: … «осмелился הואלתי говорить' [Берешит18, 27].

וַיּוֹאֶל

1.пришец, чужак 2.принявший еврейство

גֵּר ז'

чужая

נָכְרִיָּה נ' ת'

и стенали

וַיֵּאָנְחוּ

вздыхать, стонать

אנח [לְהֵאָנֵחַ, נֵאֱנַח] פ"ע

их стон (стенание). Раши: Их вопль.

נַאֲקָתָם

вздох, стон

אֲנָחָה נ' [אַנחַת-, אֲנָחוֹת, אַנחוֹת-]

стонать, стенать

נאק [לִנְאוֹק, נָאַק, נוֹאֵק, יִנְאַק] פ"ע

букв.: и знал Б-г. Раши: Обратил к ним сердце и не отводил от них Своих глаз.

וַיֵּדַע אֱלֹהִים

1.вести, водить 2.править 3.иметь обыкновение, поступать 4.быть принятым

נהג [לִנְהוֹג, נָהַג, נוֹהֵג, יִנְהַג] פעו"י

Раши: В пламени (שַׁלְהֶבֶת) огня. Сердце (לֵב) огня. И пусть тебя не удивляет буква «тав' (в конце слова לבת), так как у нас есть подобные примеры…

בְּלַבַּת-אֵשׁ

терновый куст

סְּנֶה

1.гореть, сгорать, пылать 2.жечь, сжигать

בער I [לִבְעוֹר, בָּעַר, בּוֹעֵר, יִבְעַר] פעו"י

горел, сгорал, был сожжён

אֻכָּל

1.есть, кушать 2.выедать, уничтожать, сжигать 3.употреблять (прост.)

אכל [לֶאֱכוֹל, אָכַל, אוֹכֵל, יֹאכַל; אֱכוֹל] פ"י

отступлю же (или: приступлю) же. Раши: Сойду с этого места, чтобы приблизиться к тому (слово означает как «отдаляться', так и «приближаться').

אָסֻרָה

1.отклоняться, отходить 2.заходить, заворачивать 3.прекращаться

סור (הסר) [לָסוּר, סָר, סָר, יָסוּר] פ"ע

1.явление 2.вид 3.облик, образ

מַרְאֶה ז' [ר' מַרְאוֹת]

сюда

הֲלוֹם תה"פ

сними (разуй). Раши: Высвободи и сними…

שַׁל

1.опадать 2.сбрасывать 3.прогонять

נשל [לִנָשׁוֹל, נְשַׁל, נוֹשֵׁל, יִישַּׁל] פעו"י

прятать, скрывать, утаивать

סתר II [לְסַתֵּר, סִיתֵּר, מְ-, יְ-] פ"י

смотреть, глядеть, взглянуть

נבט (הבט) II [לְהַבִּיט, הִבִּיט, מַ-, יַ-] פ"ע

бедность, нищета, нужда

עֳנִי עֹנִי, עוֹנִי ז' [עוֹניוֹ]

угнетатель, притеснитель (образно)

נוֹגֵשׂ ז'

боль, страдание

מַכאוֹב ז'

1.давить, сжимать, нажимать 2.оказывать давление 3.угнетать, стеснять

לחצ [לִלְחוֹץ, לָחַץ, לוֹחֵץ, יִלְחַץ] פ"י

течь, истекать

זוב [לָזוּב, זָב, זָב, יָזוּב] פ"י

служить будете Б-гу

תַּעַבְדוּן אֶת-הָאֱלֹהִים

1.работать 2.служить 3.обрабатывать

עבד [לַעֲבוֹד, עָבַד, עוֹבֵד, יַעֲבוֹד] פ"י

«Я пребуду'

אֶהְיֶה

если нет, в противном случае

וָלֹא

чудеса

נִפְלָאוֹת נ"ר

Раши: У той, которая живет с ней в (одном) доме.

וּמִגָּרַת בֵּיתָהּ

Раши: Как в Таргуме: «и опустошите'.

וְנִצַּלְתֶּם

1.использовать 2.эксплуатировать 3.спасать

נצל [לְנַצֵּל, נִיצֵּל, מְ-, יְ-] פ"י

1.посох, жезл, палка 2.ветвь 3.клан, колено 4.штаб, ставка

מַטֶּה ז' [ר' מַטּוֹת]

1.бросать, швырять 2.прогонять 3.вышвырнуть 4.иметь последствия, сказаться

שלכ [לְהַשְׁלִיךְ, הִשְׁלִיךְ, מַ-, יַ-] פ"י

1.убегать, спасаться бегством 2.отступать, исчезать

נוס [לָנוּס, נָס, נָס, יָנוּס] פ"ע

1.пазуха 2.лоно

חֵיק ז'

проказой, как снегом

מְצֹרַעַת כַּשָּׁלֶג

прокажённый

מְצוֹרָע ז'

1.буква, литера 2.звук

אוֹת I נ' [ר' אוֹתִיוֹת]

1.знак 2.медаль, орден 3.чудо, знамение 4.сигнал 5.печать

אוֹת II ז' [ר' אוֹתוֹת]

суша

יַבָּשָׁה נ' [יַבֶּשֶׁת-, ר' יַבָּשׁוֹת]

прошу Вас

בִּי אֲדוֹנִי

позавчера

שִׁלְשׁוֹם

тяжел на уста. Раши: (Мой язык коснит, запинаясь) произносит слова с трудом.

כִּי כְבַד-פֶּה

кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым?

מִי-יָשׂוּם אִלֵּם, אוֹ חֵרֵשׁ אוֹ פִקֵּחַ אוֹ עִוֵּר

1.учить, преподавать 2.указывать, распоряжаться, давать указание

ירה II [לְהוֹרוֹת, הוֹרָה, מוֹרֶה, יוֹרֶה] פ"י

а ты будешь ему повелителем. Раши: (Означает:) старшим, облеченным властью (т.е. ты будешь указывать ему, что говорить).

וְאַתָּה תִּהְיֶה-לּוֹ לֵאלֹהִים

живы ли они ещё

הַעוֹדָם חַיִּים

1.просить 2.искать 3.желать, хотеть, стремиться

בקש [לְבַקֵשׁ, בִּיקֵשׁ, מְ-, יְ-] (אֶת, מִ-) פ"י

1.образец, пример, классика 2.чудо, знамение

מוֹפֵת ז' [ר' מוֹפתִים]

1.скала 2.крепость

צוּר ז'

и обрезала крайнюю плоть своего сына

וַתִּכְרֹת אֶת-עָרְלַת בְּנָהּ

и положила

וַתַּגַּע

1.оставлять в покое, отпускать 2.ослаблять, расслаблять

רפה [לְהַרְפּוֹת, הִרפָּה, מַרְפֶּה, יַרְפֶּה] (מִן) פ"י

1. приказывать 2. брать на учёт, пересчитывать, проводить перепись 3.назначать 4. вспоминать 5.посещать, навещать

פקד [לִפְקוֹד, פָּקַד, פּוֹקֵד, יִפְקוֹד] פ"י

поклонились они и пали ниц

וַיִּקְּדוּ, וַיִּשְׁתַּחֲווּ

1.низко кланяться 2.распростереться. Раши: …Вытянув руки и ноги [Мегила 22 б].

שחה [לְהִשְׁתַּחֲווֹת, הִשְׁתַּחֲווָה, מִשְׁתַּחֲווֶה, יִשְׁתַּחֲווֶה]

1.чума 2.мор

דֶבֶר ז'

а вы отстранили их от их трудов

וְהִשְׁבַּתֶּם אֹתָם, מִסִּבְלֹתָם

приставникам (распорядителям) (над) народом и его надзирателям

אֶת-הַנֹּגְשִׂים בָּעָם, וְאֶת-שֹׁטְרָיו

угнетатель, притеснитель (образно)

נוֹגֵשׂ ז'

для изготовления кирпичей

לִלְבֹּן הַלְּבֵנִים

кирпич

לְבֵנָה נ' [לִבנַת-; ר' לְבֵנִים, לִבנוֹת-]

и собирают для себя солому

וְקֹשְׁשׁוּ לָהֶם תֶּבֶן

собирать, подбирать (хворост)

קשש [לְקוֹשֵׁשׁ, קוֹשֵׁשׁ, מְ-, יְ-] פ"י

солома, сечка

תֶּבֶן ז'

1.формат 2.принятый порядок действий

מַתכּוֹנֶת נ'

уменьшать, вычитать; отнимать

גרע [לִגְרוֹעַ, גָּרַע, גּוֹרֵעַ, יִגְרַע] פ"י

обленившийся, опустившийся

נִרפֶּה

и не заниматься пустыми речами

וְאַל-יִשְׁעוּ בְּדִבְרֵי-שָׁקֶר

1.уменьшаться 2.быть лишённым 3.ухудшаться 4.убывать, исчезать (с картины действия)

גרע [לְהִיגָּרַע, נִגְרַע, נִגְרָע, יִיגָרַע] פ"ע

1.рассеивать 2.распространять

פוצ [לְהָפִיץ, הֵפִיץ, מֵ-, יָ-] פ"י

спешить, торопиться

אוצ [לָאוּץ, אָץ, אָץ, יָאוּץ] פ"י

закон, установление, правило, право

חוֹק ז' [ר' חוּקִים]

1.портить 2.испортиться, провонять 3.сделать отвратительным, ненавистным

באש [לְהַבְאִישׁ, הִבְאִישׁ, מַ-, יַ-] פעו"י

1.встречать 2.приходить 3.затрагивать, бить 4.оскорблять 5.молить

פגע [לִפְגּוֹעַ, פָּגַע, פּוֹגֵעַ, יִפְגַּע] פ"י

и возвратился

וַיָּשָׁב


Недельная глава «Лех Леха» начинается с того, что Всевышний приказывает нашему праотцу Аврааму оставить родину и пойти в Кнаан («И сказал Г‑сподь Авраму: иди из земли твоей…»). Читать дальше

Десять знаков того, что Авраам достиг уровня разумной души

Дон Ицхак бен-Иегуда Абарбанель,
из цикла «Избранные комментарии на недельную главу»

Уровень Авраама идеально соответствовал уровню разумной человеческой души. Подтверждением этому являются поступки праотца, упомянутые в Торе.

Мидраш рассказывает. Недельная глава Лех Леха 2

Рав Моше Вейсман,
из цикла «Мидраш рассказывает»

Сборник мидрашей о недельной главе Торы

Лот, дочери и сыновья. Недельная глава Лех Леха

р. Ури Калюжный

Лот не был праведником, мягко говоря. Он поселился в Сдоме, столице грешников. Почему же Всевышний решил спасти его от участи других горожан? И почему Лот так неадекватно повел себя после спасения?

Избранные комментарии на недельную главу «Лех Леха»

Рав Шимшон Рефаэль Гирш,
из цикла «Избранные комментарии на недельную главу»

Творец обещает Аврааму сделать его потомство «великим народом». Натуральный ход событий препятствует этому, чтобы народы мира поняли — евреи обязаны своим благополучием только лишь Всевышнему.