Статьи Аудио Видео Фото Блоги Магазин
English עברית Deutsch
Текст дорожной молитвы, которую принято читать когда отправляются в дорогу

Отправляясь в путь, протяженностью не менее 4,5 км за пределы города или даже в более короткий путь по опасной местности, после пересечения городской черты произносят:

יהי רצון מלפניך ד אלק"ינו ואלקי אבותינו, שתוליכנו לשלום ותצעידינו לשלום, ותדריכנו לשלום, ותגיענו למחוז חפצינו לחיים לשמחה ולשלום ( ואם בכוונתנו לחזור באותו יום אומרי ם ותחזירנו לשלום), ותצילנו מכף כל אויב ואורב ולסטים וחיות רעות בדרך ומכל מיני פורעניות המתרגשות לבוא לעולם, ותשלח ברכה בכל מעשה ידינו, ותתננו לחן ולחסד ורחמים בעיניך ובעיני כל רואינו, ותשמע קול תחנונינו. כי אל שומע תפילה ותחנון אתה. ברוך אתה ד", שומע תפילה.

Йеи рацон мильфанэха Адо-най Элоэйну вэ-Элоэй авотэйну, шэ-толихэйну лэ-шалом вэ-тацидэну лэ-шалом, вэ-тадрихэну ле-шалом, вэ-тагиэну ли-мхоз хефцэйну ле-хаим ле-симха у-лешалом ( и, если собираемся в тот же день вернуться назад, то добавляем вэ-тахзирэну лэ-шалом), вэ-тацилэну ми-каф коль ойев вэ-орэв у-листим вэ-хайот раот ба-дэрэх у-миколь минэй пуръанийот амитрагшот лаво лэ-олам, вэ-тишлах браха бэ-холь маасэ ядэйну , вэ-титнэну лэ-хэн у-лэ-хэсэд у-лэ-рахамим бэ-эйнэха у-вэ-эйнэй холь роэйну, вэ-тишма коль таханунэйну. Ки Эль шомэа тфила вэ-таханун Ата. Барух Ата Адо-най, шомэа тфила.

Да будет Твоя воля, Ашем, наш Б-г и Б-г наших отцов, вести нас мирным путем, направить наши шаги мирной стезей, проложить нам благополучную дорогу и привести нас к цели нашего путешествия для жизни, радости и мира (и, если собираемся в тот же день вернуться назад, добавляем : и возвратить нас с миром), и избавить нас от рук всех недругов и от подстерегающих нас в засаде, от диких зверей и от рук разбойников, которые могут нам встретиться на пути, и от всех напастей, происходящих в мире. Пошли благословение на все дела наших рук и дай нам обрести милость, благоволение и милосердие в Твоих глазах и в глазах каждого, кто нас видит. И услышь голос нашей мольбы, ибо Ты — Б-г, внемлющий молитвам и мольбам. Благословен Ты, Ашем, слушающий молитву.

Скачать текст дорожной молитвы в формате PDF


Так называемая «библейская критика» утверждала, что описания ТаНаХа не соответствуют жизненным реалиям той эпохи, о которой идет речь. Однако с развитием археологии и с появлением из-под земли все новых и новых артефактов, все ярче проступала истина Читать дальше

«Город Давида», которого якобы нет, нашелся

Рав Гавриэль Фельдман

Согласно еврейской традиции Акра — это древняя «крепость Цион», захваченная Давидом у йевусеев при завоевании Йерушалаима и ставшая местом его резиденции

Возраст человечества

Феликс-Азриэль Кочубиевский

Миллионы лет или 5771?

Западная Стена Храма — Котель Маарави

Журнал «Мишпаха»

Западная стена Иерусалимского Храма — самое святое место молитв после разрушения Храма почти 2000 лет назад. Здесь мы оставляем записки с просьбой к Б-гу, здесь мы молимся о возрождении Храма. По преданию Б-жественное присутствие никогда не покидает Стены Плача... Западная Стена Храма — Котель Маарави. Обычаи, факты и даты.

Путешествие к вершине горы Синай — продолжение

Рав Мордехай Нойгершл,
из цикла «Путешествие к вершине горы Синай»

Археология, история, чудеса в Торе...